Kto może prowadzić półkolonie

Kto może prowadzić półkolonie

Półkolonie stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Dzieje się tak, ponieważ stwarzają one możliwość dzieciom oraz młodzieży na udział w interesujących zajęciach w ciągu trwania wakacji i bez potrzeby wyjeżdżania poza obszar swojego miejsca zamieszkania. Jest to również duże udogodnienie dla rodziców, którzy pracują i nie mają z kim w tym czasie zostawić swoich pociech. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych aspektów odnoszących się nie tylko do samych półkolonii, ale przede wszystkim do tego, kto może prowadzić półkolonie.

Czy półkolonie mogą zostać zorganizowane przez każdego?

Kwestia organizowania półkolonii jest precyzyjnie uregulowana w polskim prawie, a w szczególności w takich aktach prawnych jak: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, ustawa o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2007 roku, jak również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Akty te mówią, że organizatorem półkolonii może być zarówno osoba fizyczna, placówka wychowawcza, szkoła, jak również osoba prawna. Natomiast podmiot, który jest zainteresowany organizacją półkolonii dla dzieci i młodzieży musi posiadać odpowiednie zaplecze do zrealizowania takiego celu. Także każdy zamiar zorganizowania takich zajęć musi zostać zgłoszony w odpowiednim terminie do kuratorium oświaty, a terminem tym jest minimum 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii. Zgłoszenie takie może odbyć się zarówno za pomocą internetu, jak również pocztą tradycyjną. Aczkolwiek należy pamiętać, że zgłoszenia takiego powinno się dokonać do właściwego miejscowo kuratorium oświaty ze względu na miejsce siedziby, bądź miejsce zamieszkania organizatora. Do zgłoszenia takiego trzeba załączyć dodatkowo załączniki, które będą dotyczyły opinii powiatowego Komendanta Straży Pożarnej odnoszącej się do ochrony przeciwpożarowej budynku oraz terenu, na którym będą przebywały dzieci podczas półkolonii.

Kto może zostać kierownikiem na półkoloniach?

Kierownikiem na półkoloniach może zostać osoba, która ukończyła przynajmniej szkołę średnią i nie była karana za umyślne przestępstwo odnoszące się do: życia i zdrowia, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie oraz opiece. Osoba, która zamierza pełnić stanowisko kierownika na półkoloniach dla dzieci i młodzieży nie może również być obarczona zakazem prowadzenia działalności gospodarczej związanej z leczeniem, wychowaniem, jak również edukacją małoletnich. Kierownik półkolonii powinien także posiadać ukończony kurs z zakresu kierownika wypoczynku, jak również posiadać co najmniej trzy letnie doświadczenie za zakresu wykonywania zadań dydaktyczno-wychowawczych, bądź opiekuńczo-wychowawczych.

Wyjątki odnoszące się do wymagań na stanowisko kierownika półkolonii:

Jeżeli chodzi o warunek odnoszący się do posiadania minimum wykształcenia średniego, to w przypadku kierowników występuje wyjątek taki, że jeżeli jest on instruktorem harcerskim w stopniu przewodnika to wymaganie takie się go nie tyczy. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, w której kierownik półkolonii jest osobą zajmującą stanowisko kierownicze w szkołach, bądź placówkach wychowawczych to nie musi posiadać ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku.

Kto może zostać wychowawczą na półkoloniach?

Wychowawcą na półkoloniach może zostać osoba, która przede wszystkim jest pełnoletnia i posiada przynajmniej wykształcenie średnie. Natomiast oprócz tych wymagań osoba taka musi również: posiadać ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku, jak również nie być karana. I tutaj jest podobnie jak w przypadku kierownika, jeżeli chodzi o kwestię karalności, a więc osoba która chce zostać wychowawcą na półkoloniach nie może być karana za: przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, przestępstwo przeciwko obyczajności, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, przestępstwo przeciwko rodzinie oraz przestępstwo przeciwko opiece.

Wyjątki odnoszące się do wymagań na stanowisko wychowawcy półkolonii:

Osoba, która sprawuje zawód nauczyciela nie musi posiadać ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku. Innym wyjątkiem jest również to, że osoba, która zamierza zostać wychowawcą na półkoloniach nie musi posiadać wykształcenia średniego pod warunkiem, że jest upoważniona do pełnienia funkcji instruktora harcerskiego w stopniu przynajmniej przewodnika, bądź w stopniu równoważnym.

Co należy zaliczyć do głównych zalet półkolonii?

Jeżeli chodzi o główne zalety wynikające z półkolonii to należy zaznaczyć przede wszystkim to, że półkolonie dają możliwość rozwoju pasji u dzieci i młodzieży, nawiązania nowych przyjaźni z rówieśnikami, jak również spędzenia czasu w sposób produktywny. Aby móc skorzystać z zajęć, które oferują półkolonie nie trzeba wyjeżdżać ze swojej miejscowości. A zajęcia realizowane są zazwyczaj w takich godzinach, w których rodzice są w pracy. Wobec tego dziecko ma nie tylko zapewnią odpowiednią opiekę, ale również ma możliwość brania udziału w świetnej zabawie.